Værdigrundlag

Værdigrundlag for Bagsværd Friskole

Bagsværd Friskole er en lille uafhængig skole som er fri af politiske og religiøse tilhørsforhold.

Vi ønsker at skabe et trygt og udviklende skolemiljø, som kan danne rammerne omkring børnenes faglige og sociale læring. Vores grundlæggende holdning er, at alle børn er unikke individer, der samtidigt har brug for at indgå i et fællesskab for at udvikle både deres faglige og ikke-faglige kompetencer.

Med Bagsværd Friskole mener vi både skolen og klubben, vores skolefritidsordning. De faglige mål er rettet specifikt mod skoletiden, hvorimod de ikke-faglige mål er retningsgivende for det samlede pædagogiske arbejde i klub og skole. Selvværd og sociale kompetencer er vigtige læringsmål i sig selv, men er også fundamentet for barnets faglige udvikling.

Værdigrundlaget forpligter til at sætte skolens daglige praksis og forældrenes samarbejde omkring barnet i et overordnet perspektiv. Derved bør alle væsentlige beslutninger og handlinger reflekteres i skolens værdigrundlag.

Alle børn på Bagsværd Friskole skal opleve, at de bliver hørt, set, talt med og taget alvorligt. En åben og respektfuld kommunikation mellem børn og voksne og børnene imellem er af vital betydning for et godt skoleliv. Vi lægger stor vægt på at eleverne kan og tør kommunikere og formidle.

En af skolens opgaver er at opdrage til demokratisk bevidsthed, social og interkulturel forståelse og deltagelse i skolens fællesskaber. Vi forventer at alle på skolen – elever, forældre og medarbejdere – deltager i skolens store fællesskab. Vi mener også det er vigtigt at etablere samarbejde på tværs af de årgangsdelte klasser. Gennem de nære fællesskaber, klassen og gruppen, skal eleverne lære at samarbejde. Dette styrker eleverne i deres dagligdag og forbereder dem på de krav og forventninger de vil møde i deres voksenliv. Skolen skal understøtte udviklingen af et elevdemokrati, hvor børnene oplever, at deres meninger har betydning. Det skal være tydeligt, at eleverne gennem demokratiske processer kan få reel indflydelse på skolen.
Den enkelte elevs mulighed for læring forstærkes af en oplevelse af selvværd, som vi mener bygger på en tiltagende forståelse for egen identitet og fremmes af de succesoplevelser eleven får i både skolen, familien og fritiden. Bagsværd Friskole skal til enhver tid søge at give barnet troen på eget værd, men bevidstheden om dette skal gå hånd i hånd med respekten for de andre og deres ret til indflydelse og succesoplevelser. Skolen skal således lære børnene at tage vare på sig selv og hinanden, og børn, forældre og personale skal altid bekæmpe mobning i en hver form. Vi tror på at et godt skoleliv er en hjørnesten i den enkeltes mulighed for at blive en aktiv og kompetent samfundsborger.

Bagsværd Friskole ønsker – via et bredt undervisningsbegreb – at skabe de bedsttænkelige betingelser for at eleverne tilegner sig faglig viden og færdigheder på et højt niveau. De praktiske og boglige arbejdsformer har begge værdi, når eleverne skal tilegne sig viden om dem selv og deres omverden. De praktisk-musiske fag har en væsentlig placering i den samlede undervisningsramme. Skolen ønsker gennem disse undervisningsformer at udvikle børnenes mange sprog og dermed give dem nye og flere muligheder for erkendelse og oplevelse. Vi tror på at æstetik, oplevelser og sansning er centrale elementer i et hvert menneskes læringsprocesser. Differentiering under hensyntagen til den enkelte elev er vigtig for vores valg af arbejdsformer. På Bagsværd Friskole lægger vi vægt på tværfaglighed for at understøtte de enkelte fag og give eleverne mulighed for at erkende sammenhænge. Vi søger at skabe rammer for en kreativ problemløsende tilgang til både den enkeltfaglige og den tværfaglige undervisning. Endelig skal skolen understøtte elevernes udvikling af færdigheder i at kommunikere og udtrykke sig alsidigt. Vi stiler samtidigt imod, at den enkelte elev selv tager del i ansvaret for sin egen sociale og faglige udvikling. Dette sker ved en trinvis udbygning af de udfordringer, børnene oplever gennem deres skoleforløb – en udvikling, hvor færdigheder og udfordringer følges ad. Det er vigtigt at bevare barnets lyst til læring.
Skolens daglige samarbejde mellem elever, forældre og medarbejdere bygger på dialog, åbenhed, nærhed og tryghed for alle parter. Udviklingen af forståelse for andre, empati, ansvarlighed og omsorg er bærende begreber for skolens hele arbejde, og er derfor også centrale for skolens dialog og samarbejde med forældrene. Det er af største betydning, at dette arbejde har fælles retning fra alle de voksne, der omgiver barnet, uanset om det er i skolen eller i hjemmene. Vi lægger derfor vægt på et samarbejde præget af ovenstående, både internt i personalegruppen og imellem skole og hjem.

Det er vigtigt at alle på Bagsværd Friskole – elever, forældre og medarbejdere – er enige om vores fælles mål, og arbejder loyalt for at sikre dem. Alle væsentlige beslutninger og handlinger bør reflekteres i skolens værdigrundlag, men det er i det daglige arbejde i skolen, klubben og hjemmet at skolens værdigrundlag bliver udmøntet.

Bagsværd Friskole, juni 2008